image banner
Phòng Kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ

Chức năng và Nhiệm Vụ:

Tham mưu, thực hiện theo dõi, quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp do Trung tâm thực hiện; xác định nhu cầu, lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm, hoàn thiện quy trình kỹ thuật, công nghệ phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới; tổ chức nghiên cứu ứng dụng, triển khai, nhân rộng, chuyển giao, phổ biến, đào tạo tập huấn các tiến bộ khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường; xây dựng và ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, các quy trình kỹ thuật của Trung tâm; thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ có liên quan được Giám đốc giao.

Phụ trách phòngTrương Hùng Mỹ

Tin khác
 
 

image advertisement

Đăng nhập