image banner
Phấn đấu trở thành tỉnh có nền công nghệ sinh học phát triển vào năm 2030

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ vừa ký ban hành Kế hoạch 166 thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Theo đó, đến năm 2030, phấn đấu đưa Phú Yên trở thành tỉnh có nền công nghệ sinh học phát triển, thuộc nhóm các địa phương có ứng dụng công nghệ sinh học hiệu quả; xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế, kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào GRDP của tỉnh. Trọng tâm là đưa nền công nghệ sinh học của tỉnh đạt trình độ trung bình của khu vực trên một số lĩnh vực quan trọng, là một trong các tỉnh ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và dịch vụ thông minh công nghệ sinh học; được ứng dụng rộng rãi trong các ngành, lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Đồng thời hình thành nền công nghệ sinh học có nguồn nhân lực chất lượng, cơ sở vật chất, tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; các tổ chức, doanh nghiệp công nghiệp sinh học tăng 50% về quy mô đầu tư và quy mô tăng trưởng, phấn đấu thay thế dần sản phẩm công nghệ sinh học nhập khẩu; bảo đảm nhu cầu thiết yếu của xã hội...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ cũng đề nghị, thời gian tới, các sở, ban ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới; triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế, kỹ thuật quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học…

Nguồn:baophuyen.vn

 
 

image advertisement

Đăng nhập