image banner
Trạm Thực nghiệm Ứng dụng

Chức năng và Nhiệm vụ:

Tổ chức nghiên cứu ứng dụng, ươm tạo và phát triển công nghệ mới, sản xuất thử nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; tổ chức sản xuất các sản phẩm khoa học công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ có liên quan được Giám đốc giao.

Phụ trách trạmNgô Thị Đông Phương

Tin khác
 
 

image advertisement

Đăng nhập