image banner
Chức năng - Nhiệm vụ

Trung tâm được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ, sáp nhập Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đổi tên thành TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên theo quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Phú Yên.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ:

(1) Nghiên cứu ứng dụng, triển khai, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh: thực hiện các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở; tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường; tổ chức khảo nghiệm, thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới; đào tạo, thương mại hóa và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án; tổ chức thực hiện các hoạt động trình diễn, kết nối cung-cầu công nghệ, triển lãm giới thiệu quảng bá công nghệ và kinh doanh các sản phẩm công nghệ; đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ; hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển; cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật.

(2) Thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh: cung cấp thông tin khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xuất bản tin, bản phẩm định kỳ, ấn phẩm chuyên đề; thực hiện đăng ký, lưu giữ, và công bố thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; khai thác, tra cứu và cung cấp các nguồn tin khoa học và công nghệ; Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ, phát triển nguồn tin, xây dựng, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của địa phương; tổ chức thực hiện điều tra, báo cáo thống kê ngành khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

(3) Thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mã số, mã vạch phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật: Thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác các chuẩn đo lường của địa phương; thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi đã đăng ký, được chỉ định; thực hiện hoạt động thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn địa phương, hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu, mã số mã vạch theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Trung tâm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

-Trung tâm được công nhận phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 (VILAS078);

- Trung tâm được chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo theo Quyết định số 1529/QĐ-TĐC ngày 21/9/2022;

- Trung tâm được chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định các phương tiện đo theo Quyết định số 1530/QĐ-TĐC ngày 21/9/2022;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Vimcerts 193;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

 
 

image advertisement

Đăng nhập