image banner
Năng lực thử nghiệm sản phẩm, hàng hoá

- Phòng Thử nghiệm của Trung tâm được công nhận phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 (VILAS078)

 

 
 

image advertisement

Đăng nhập