image banner
Phòng Hành chính - Tổng hợp

Chức năng và Nhiệm vụ:

 Tham mưu, thực hiện tổng hợp, xây dựng và theo dõi kế hoạch công tác, hoạt động của Trung tâm; thực hiện công tác tổ chức nhân sự, quản trị hành chính, thi đua-khen thưởng, tổng hợp báo cáo; văn thư-lưu trữ; tài chính - kế toán; quản lý xuất- nhập kho; quản lý tài sản và đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ; thực hiện và theo dõi hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, hợp tác, liên doanh với các đơn vị trong và ngoài tỉnh; công tác kết nối cung - cầu công nghệ, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo; giới thiệu quảng bá công nghệ và kinh doanh các sản phẩm công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; các hoạt động liên quan thông tin và thống kê khoa học, công nghệ

Phụ trách phòng: Đặng Hoàng Hạnh Tiên

 
 

image advertisement

Đăng nhập