image banner
Năng lực kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo

- Năng lực kiểm định phương tiện đo nhóm 2 được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công nhận tại quyết định số 1529/QĐ-TĐC ngày 21/9/2022


 
 
 

image advertisement

Đăng nhập